Happy New Year!

【拜年!】 New Year's greetings In Chinese
xīn nián kuài lè
新年快乐 Happy New Year
wàn shì rú yì
万事如意 May all your wishes be fulfilled
For Business Partners 给生意伙伴 -->
shēng yi xīng lóng
生意兴隆 Business flourishes
cái yuán gǔn gǔn
财源滚滚 The money rolling in
For Who is Hardworking 给正在努力工作的人-->
bù bù gāo shēng
步步高升 Promoting to a higher position
péng chéng wàn lǐ、qián chéng sì jǐn
鹏程万里、前程似锦 Have a bright future