Woche 34

- nǐ dǎsuàn shénme shíhou líkāi ruìshì?

你打算什么时候离开瑞士?

Wann wollen Sie die Schweiz verlassen?

- zhè ge yuèdǐ huò xià ge yuè chū.

这个月底或下个月初。

Am Ende dieses Monats oder zu Anfang des nächsten Monats.