Woche 32

- cóng zhèr zǒu dào chēzhàn yào duō cháng shíjiān?

从这里走到车站要多长时间?

Wie lange dauert es von hier aus bis zum Bahnhof zu Fuss?

 

- yào shí fēng zhōng zuǒyòu.

要十分钟左右。

Ungefähr zehn Minuten.