Woche 26

- wǒ gěi nǐmen jièshào yí xià, zhè wèi shì gāng dào ruìshì de zhāng xiǎojiě.

我给你们介绍一下, 这是刚到瑞士的张小姐。

Ich stelle euch einander vor. Das ist Fräulein Zhang. Sie ist gerade in der Schweiz angekommen.

 

- rènshi nǐ, hěn gāoxìng. Yǒu shénme yào bāngmáng de, qǐng shuō yìshēng。

认识你, 很高兴。 有什么要帮忙的, 请说一声。

Ich freue mich, dich kennenzulernen. Sag mir bitte mal, wenn irgendeine Hilfe benötigt wird!