Woche 18

- nǐ zuìjìn máng shénme?

你最近忙什么?

Mit was bist du momentan beschäftigt?

 

- Wǒ zhǔnbèi jīnnián qīutiān cānjiā hànyǔ shuǐpìng kǎoshì, xiǎnzài zhèng mángzhe fùxí ne!

我准备今年秋天参加汉语水平考试, 现在正忙着复习呢!

Ich werde im Herst an der HSK-Prüfung teilnehmen und bin gerade damit beschäftigt.