Woche 12

- jīnnián chūntiān tiānqì zhēn hǎo.

今年春天天气真好。

Das Wetter dieses Frühlings ist so schön.

 

- shì a, jīnnián bǐ qùnián nuǎnhuo duō le.

是啊,今年比去年暖和多了。

Ja, es ist viel wärmer als letztes Jahr.