Woche 10

Nǐ duì shénme gǎn xìngqu?

你对什么感兴趣?

Wofür interessierst du dich?

 

Wǒ duì hànyǔ gǎn xìngqu.

我对汉语感兴趣。

Ich interessiere mich für Chinesisch.